Η Gastrade ξεκινά το Market Test για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης - Kamarini.com

Breaking

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Η Gastrade ξεκινά το Market Test για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

featured image

Η Gastrade ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου την 1η φάση του Market Test για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης («το Έργο»), σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ».

Πρόκειται για τη μη δεσμευτική φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και τη δέσμευση δυναμικότητας στον τερματικό σταθμό έχουν προθεσμία 45 ημερών για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Το Έργο αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία κοινής ωφέλειας GASTRADE Α.Ε. και περιλαμβάνει μια υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) για την υποδοχή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση ΥΦΑ (LNG), η οποία θα βρίσκεται μόνιμα αγκυροβολημένη στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ένα σύστημα αγκυροβόλησης και ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του οποίου θα παραδίδεται το φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και εν τέλει στους τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την ΠΓΔΜ, την Τουρκία, τη Ρουμανία μέχρι την Ουκρανία και την Ουγγαρία.

Το FSRU θα έχει ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 530 εκ. καν. κυβικών ποδιών ανά ημέρα («mmscfd»), που αντιστοιχεί σε 600.000 καν. κυβικών μέτρων ανά ημέρα (5,5 δισ. κ. μ. ετησίως) και μέγιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 800 mmscfd, που αντιστοιχούν σε 950.000 καν. κ. μ. ανά ημέρα (8,3 δισ. κ. μ. / έτος).

Το LNG που παραδίδεται και αποθηκεύεται στο FSRU επαναεριοποιείται και μεταφέρεται στο κατάντη σύστημα φυσικού αερίου στην αιτούμενη από τους χρήστες του Έργου παροχή, ικανοποιώντας τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κατάντη συστήματος φυσικού αερίου (ποιότητα, πίεση, θερμοκρασία κ.λπ.). Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς αερίου Trans Adriatic Pipeline (“TAP”).

Για τη Βουλγαρία και τις παρακείμενες σε αυτή αγορές, το Έργο θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) του οποίου η εμπορική λειτουργία  προγραμματίζεται εντός του 2020.

Το Έργο στοχεύει στην παροχή εναλλακτικής πηγής φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα προσφέρει στην περιοχή ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών αερίου, ευελιξία των τιμών και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Θα ικανοποιήσει την πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα δώσει πρόσβαση σε LNG και θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης των αγορών αυτών και θα ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του Έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο τρίμηνο του 2019. Η Εμπορική Λειτουργία του Έργου προβλέπεται για το 4ο τρίμηνο του 2020.

Το Έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI) και είναι πλήρως αδειοδοτημένο.

Το Έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων πόρων, εμπορικών τραπεζών και ιδίων κεφαλαίων, με πιθανή συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Δημόσια κονδύλια θα χορηγηθούν μέσω του Ελληνικού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εν μέρει μέσω Εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντός της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Το Έργο είναι υποψήφιο για συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.