Θετική η εισήγηση για την απόκτηση της ΕΠΑ και της ΕΔΑ από τη ΔΕΠΑ - Kamarini.com

Breaking

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Θετική η εισήγηση για την απόκτηση της ΕΠΑ και της ΕΔΑ από τη ΔΕΠΑ

featured image

Στις 16 Νοεμβρίου 2018, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα της από 16 Ιουλίου 2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ των εταιριών «Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ» και «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ» με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στον τομέα του αερίου, στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της επιτροπής και μεταδίδει το ΑΠΕ, η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την εταιρία ΔΕΠΑ επί των εταιριών (α) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και (β) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Με την υποβληθείσα εισήγηση προτείνεται να εγκριθεί από την Επιτροπή, κατ" άρθρο 8 παρ. 4-6 του Ν. 3959/2011, η εν θέματι συγκέντρωση, δεδομένου ότι, η συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.